Brandclassificaties vloeren en vluchtwegen; hoe zit dat?

Vaak vragen mensen ons hoe het precies met de brandveiligheid van ons composiet profielen ten aanzien van de brandveiligheid. Dit is ook niet raar gezien vrijwel ieder bouwwerk te maken heeft met regelgeving ten aanzien van brand. Deze eisen zijn in het Bouwbesluit vastgesteld en afhankelijk van het type bouwwerk, de positie/plaats hiervan, de onderlinge bouwdelen en welke vluchtmogelijkheden er op locatie aanwezig zijn. Deze eisen zitten weer gekoppeld aan Europese wetgeving (zoals bijv. de ECPR 305-2011/ Eurocode 95-1). Wij weten dat dit wellicht soms verwarrend kan zijn en geven in deze blogpost meer informatie om inzicht en verklaring te kunnen bieden.

galerijvloeren composiet

Het is voor uitvoerders van belang op de hoogte te zijn van brandeigenschappen van de door hun gebruikte materialen; zowel het fysieke product als de toepassing waar het voor bedoeld is in tot de brandveiligheidseisen in het bouwbesluit. Het is belangrijk om te weten dat er een duidelijk onderscheid is tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Zo wordt bij nieuwbouw strikt de Europese norm gevolgd, terwijl er bij bestaande bouw in sommige gevallen nog de oude NEN 6065/6066 of 1775 mag worden gebruikt. Het is echter altijd sterk aan te raden indien mogelijk over te stappen naar de Europese brandklassen; u zit dan in ieder geval bijna altijd goed.

In het Nederlandse bouwbesluit wordt vrijwel altijd naar de Europese brandclassificering verwezen. Een groot voordeel hiervan is dat deze testresultaten in heel Europa bruikbaar zijn. De meest voorkomende norm hierbij, de NEN-EN 13501-1, regelt hoe een product in een brandklasse wordt ingedeeld. Verderop in deze post gaan we dieper op deze specifieke normen in.

European-Norm-Logo

Termen en definities

Hieronder een uitleg over de meest gebruikte begrippen ten aanzien van brandveiligheid.

Brandwerendheid

Bij brandwerendheid spreekt men in de meeste gevallen over de gehele constructie die opgebouwd is uit verschillende onderdelen. Hierbij kijkt men hoofdzakelijk naar twee aspecten: branddoorslag van buiten naar binnen en visa versa (bijvoorbeeld 30, 60, 90 of 120 minuten) en brandoverslag; het kans op ontsteken van een oppervlak van boven, naast of tegenovergelegen constructies. Gecombineerd wordt dit in de WBDBO die eigenschapen van de constructie opbouw meeneemt en dit berekent aan de hand van de NEN 6058 norm. Deze brandscheidingberekening wordt doorgaans gemaakt door een officieel testinstituut. Dit heeft als doel het bepalen van brandsterkte van gehele constructies, vloerdelen tot aan trappen. Hierbij kijkt men o.a. naar de snelheid van inbranden, de hittebestendigheid en de bijdrage aan brandvoortplanting. Oftewel de snelheid waarmee de brand ontstaat en zich verplaats over het materiaal. Deze reactie tot vuur wordt hedendaags vaak geuit met een Europese brandklasse.

Brandklasse

De brandklasse definieert de mate waarin een materiaal bijdraagt aan brand. Deze klassen worden gedefinieerd in de nu bekende NEN EN 13501-1. Er is hierbij een duidelijk onderscheid te maken tussen wanden/gevels/plafonds en vloeren. Dit heeft te maken met het brandgedrag van de toepassingen; verticale vlakken branden namelijk beter dan horizontale, dit vanwege de grotere toevoermogelijkheden van zuurstof. Om deze reden is het makkelijker om een hogere brandklasse te krijgen voor vloer toepassingen dan de gevel. Onder andere de dikte van het materiaal, substraat, isolatie, afwerking en vochtgehalte zijn bepalend voor de uitkomsten.

Rookklasse

Geeft de mate weer in welke rookontwikkeling ontstaat bij een brandend materiaal en is tevens gedefinieerd in de NEN-EN 13501-1. De rookklasse is voornamelijk belang bij binnen omgevingen, dit waar een te grove rookontwikkeling het vluchten of doorzoeken van een brandend gebouw te veel bemoeilijkt. Er zijn 3 klasses:

  • s1 – Geringe rookproductie
  • s2 – Gemiddelde rookproductie
  • s3 – Grote rookproductie

zwarte rook rookklasse brand

Druppelvorming

Geeft de mate aan waarin er hete/brandende druppels ontstaan als een materiaal brand. Met name belangrijk voor omgevingen met onderliggende loop/vluchtwegen (bijv. galerijen bij woningcomplexen). Er zijn 3 klasses:

  • d0 – Geen productie van brandende delen
  • d1 – Delen branden korter dan 10 seconden
  • d2 – Delen branden langer dan 10 seconden

druppelgedrag bij brand voorbeeld

Europese normen

NEN-EN 13501-1

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten en beproeving van brandgedrag. Definitie van brand- en rookklassen; toepassingen wanden/plafonds en vloeren.

NEN-EN 13501-2

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheids- proeven, behalve voor ventilatiesystemen. Classificatie van dragende elementen met een scheidende functie zoals: wanden, vloeren, daken, plafonds, balkons, galerijen trappen.

NEN 6068+C1:2016

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. Rekenregels voor bepalen van brandoverslag en de gevel, de veilige afstand tussen gevelopeningen etc. zodat voldaan kan worden aan de Bouwbesluit eisen voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO).

Brandklasse nietbeloopbare vlakkenBrandklasse beloopbare oppervlakkenBeschrijving brandeigenschapVoorbeeld materialen
A1A1flGeen brandbijdrage, onbrandbaarSteen, beton, natuursteen, tegels
A2A2flNauwelijks brandbijdrage, praktisch onbrandbaarGipsplaat, natuursteen, tegels
BBflHeel beperkte brandbijdrage, heel moeilijk brandbaarBehandeld hout, PVC, bepaalde tropische houtsoorten, houtcomposiet
CCflGemiddelde brandbijdrage, brandbaarTropische houtsoorten, behandeld hout, WPC
DDflHoge brandbijdrage, goed
brandbaar
Naaldhout, lichtere loofhoutsoorten
EEflZeer hoge brandbijdrage, zeer brandbaarZachtboard, sommige kunststofsoorten
FFflNiet bepaald of slechter dan klasse EPolystyreenschuim

Vluchtroutes

Een vluchtroute wordt door het Bouwbesluit gedefinieerd als “een route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over trappen, hellingen of vloer en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft worden gemaakt van een lift”. Een vluchtroute moet mensen de kans en tijd geven om snel en veilig uit een brandend gebouw te laten vluchten. Hier zijn specifiek voorschriften, normen en wetten over opgesteld. Hierin moet duidelijk staan wanneer deze benodigd zijn en hoe deze opgebouwd moeten worden. Er zijn hierbij twee subdivisies te onderscheiden “beschermend” en “extra beschermend”. Dit heeft betrekking tot de indeling van aan gebouw in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. Bij vluchtroutes gelden, om goede redenen, dan ook strengere eisen ten aanzien van de brandklasse dan andere gebieden.

Variaties vluchtroutes

  • Beschermde vluchtroute: Een beschermende vluchtroute ligt buiten een subbrandcompartiment en loopt uitsluitend door verkeersruimtes (gangen, gemeenschappelijke ruimtes etc.). Omdat een beschermde vluchtroute buiten een subbrandcompartiment ligt is moet er altijd voldaan worden aan een WBDBO van minimaal 30 minuten.
  • Extra beschermde vluchtroute: Een extra beschermende vluchtroute loopt altijd door een verkeersruimte en moet daarnaast ook buiten het brandcompartiment liggen.
  • Veiligheidsvluchtroute: Een route die vrijwel altijd eerst door een niet besloten ruimte loopt voordat het weer in een binnen vluchtroute komt. Vergelijkbaar met een extra beschermde vluchtroute waar ook sprake is van een buitenlucht verbinding. Rook verdwijnt hierbij grotendeels via de open lucht.

Rol Fiberplast Biobased BV

Fiberplast Biobased is bewust van de meerwaarde die producten met een hoge brandklasse kunnen bieden. Wij kunnen om deze reden verschillende producten voor zowel de vloer als gevel optioneel aanbieden met een hoge brandklasse (Bfl) volgens de Europese EN 13501-1 norm. We willen dat onze duurzame producten minimaal Cfl tot Bfl hebben en vrij zijn van druppel en formaldehydevorming. Daarnaast moet de brandklasse natuurlijk ook minimaal zijn (s1/2). Het meest gebruikte product van ons voor omgevingen waar een brandveilig product is gewenst/vereist in het Solid Deck (Cfl-s1-d0). Envirodeck composiet profielen zijn geschikt voor de bulk van projecten (extra beschermde vluchtwegen tot een hoogte van 70 m). Vraag ons gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij hebben een wereld aan kennis en ervaring in huis op het gebied van vluchtwegen op hoogte en helpen u graag op weg. De informatie die hierboven wordt verwerkt is puur om te kennis te delen, er kunnen geen rechten aan worden verleend.

Bron: Bouwbesluit 2012

Fiberplast Biobased technische groothandel drachten houtcomposiet rijstcomposiet