ALGEMEEN

De voorwaarden van deze disclaimer (Disclaimer) zijn van toepassing op deze internetsite welke eigendom is van Fiberplast Biobased BV, kantoorhoudend op De Kletten 10, 9206 BA, Drachten, Nederland en voor alle door Fiberplast Biobased BV vervaardigde c.q. in eigendom gehouden websites en/of domeinen. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Fiberplast Biobased BV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Fiberplast Biobased BV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Fiberplast Biobased BV beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Fiberplast Biobased BV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Fiberplast Biobased BV hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Fiberplast Biobased BV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Fiberplast Biobased BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Fiberplast Biobased BV niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Fiberplast Biobased BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberplast Biobased BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberplast Biobased BV is het niet toegestaan links naar sites van Fiberplast Biobased BV weer te geven.

Merk- en handelsnamen

Envirodeck en Nowood zijn geregistreerde merknamen van Fiberplast Biobased BV te Drachten. Het gebruik van deze merk- en handelsnamen is expliciet voorbehouden aan Fiberplast Biobased BV en haar officiële dealers/distributeurs. Het is niet toegestaan om merk- en/of handelsnamen, logo’s en/of delen hiervan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberplast Biobased BV.

Online communicatie

Berichten die u per E-mail naar Fiberplast Biobased BV stuurt, kunnen onveilig zijn. Fiberplast Biobased BV raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per E-mail aan Fiberplast Biobased BV te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per E-mail aan Fiberplast Biobased BV te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Fiberplast Biobased BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Fiberplast Biobased BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Fiberplast Biobased BV of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Fiberplast Biobased BV.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Fiberplast Biobased BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Fiberplast Biobased BV, alle rechten voorbehouden.

 • Fiberplast Biobased BV
 • De Kletten 10
 • 9206 BA Drachten
 • Telefoon: +31 (0)512-544 503
 • Telefax: +31 (0)512-541803
 • E-Mail: info@fiberplastbiobased.nl
 • Internet: https://www.fiberplastbiobased.nl
 • Rabobank IBAN NL24 RABO 0124 4995 11 BIC CODE RABONL2U
 • KvK: Leeuwarden nr. 01117825
 • EORI NL817550124
 • BTW nr.: NL8175.50.124.B01