Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Fiberplast Biobased BV als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van “KOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van Fiberplast Biobased BV.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Fiberplast Biobased BV, waarbij Fiberplast Biobased BV zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen Fiberplast Biobased BV en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door Fiberplast Biobased BV uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Fiberplast Biobased BV zijn aanvaard.

1.4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

2. Overeenkomst

2.1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van Fiberplast Biobased BV binden Fiberplast Biobased BV niet. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Fiberplast Biobased BV binden Fiberplast Biobased BV niet dan nadat en voor zover zij door hen uitdrukkelijk zijn bevestigd.

2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van Fiberplast Biobased BV is uitsluitend Fiberplast Biobased BV’s bevestiging verbindend.

2.3. Fiberplast Biobased BV is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar Fiberplast Biobased BV’s redelijk verlangen wordt verschaft, is Fiberplast Biobased BV gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Fiberplast Biobased BV’s recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

2.4. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van Fiberplast Biobased BV redelijkerwijs niet van Fiberplast Biobased BV kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden.

Onder overmacht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begrepen:

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van Fiberplast Biobased BV of een van dezen of door derde(n);

c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van Fiberplast Biobased BV of van Fiberplast Biobased BV’s bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;

d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

2.5. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.7. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is Fiberplast Biobased BV niet aansprakelijk.

2.8 Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Fiberplast Biobased BV. Indien Fiberplast Biobased BV akkoord gaat met de annulering, is koper aan Fiberplast Biobased BV een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% met een minimum van Euro 500 van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Fiberplast Biobased BV zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Fiberplast Biobased BV op volledige vergoeding van kosten en schade.

3. Levertijd

3.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Fiberplast Biobased BV gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van zes maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van koper, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.

3.3 Onverminderd het bepaalde onder art. 2.4 en ook buiten het geval van overmacht, geeft overschrijding van de benaderende levertijd koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of grove schuld van Fiberplast Biobased BV bewijst.

4. Garantie, Reclame en Aansprakelijkheid

4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van de overeenkomst. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij Fiberplast Biobased BV worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Fiberplast Biobased BV te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een reclame op.

4.3. De garantieverplichting van Fiberplast Biobased BV strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

4.4. Indien de reclame van koper met inachtneming van het hierboven bepaalde, gegrond is, heeft koper de keuze tussen herlevering of- voor zover Fiberplast Biobased BV daarin ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling van de koper toerekenbaar tekort schiet- gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Fiberplast Biobased BV te houden. Zonder aan het voorafgaande afbreuk te doen kan Fiberplast Biobased BV, noch medewerker(s) van Fiberplast Biobased BV, noch door Fiberplast Biobased BV ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade waar mede onder maar niet beperkt tot wordt begrepen transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien Fiberplast Biobased BV in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

4.5. De eventuele garantie van Fiberplast Biobased BV geldt niet, indien:

a. en zolang de koper jegens Fiberplast Biobased BV in verzuim is;

b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;

c. de zaken langer dan normaal of onjuist zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

d. koper installatie- onderhouds- en/of andere voorschriften heeft genegeerd en/of niet correct heeft nageleefd;

e. Fiberplast Biobased BV niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;

f. 3 maanden na de levering is verstreken.

4.6. Fiberplast Biobased BV garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

4.7. Indien deze overeenkomst zaken betreft die Fiberplast Biobased BV van derden betrekt of betrokken heeft, is Fiberplast Biobased BV’s verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor Fiberplast Biobased BV’s leverancier of door Fiberplast Biobased BV ingeschakelde derde(n) jegens Fiberplast Biobased BV verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voor zover die toepassing voor koper gunstiger is dan toepassing van het onder art. 4.4 en 4.6. bepaalde

4.8. Koper vrijwaart Fiberplast Biobased BV tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper Fiberplast Biobased BV tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door Fiberplast Biobased BV verstrekte informatie.

5. Vervoer

5.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en Fiberplast Biobased BV zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft Fiberplast Biobased BV het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Fiberplast Biobased BV op vergoeding van schade en kosten.

5.2. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 5.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5.3. Het vervoermiddel is ter keuze van Fiberplast Biobased BV, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder art. 2.4.

5.4. Door Fiberplast Biobased BV te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Prijs en Betaling

6.1. De door Fiberplast Biobased BV opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek c.q. distributiecentrum, “ex works” (Incoterms). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Fiberplast Biobased BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.2. Elke betaling moet geschieden binnen acht (8) dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op Fiberplast Biobased BV te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de in art. 6.2 bedoelde termijn indien geen volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken.

6.4. In het geval bedoeld in het voorgaande lid, is koper aan Fiberplast Biobased BV tot de dag der voldoening rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, naar een rentevoet van 3% boven de in Nederland geldende wettelijke rente. Indien Fiberplast Biobased BV in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 250 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

6.5. Fiberplast Biobased BV is gerechtigd om – ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen – alle betalingen in een door Fiberplast Biobased BV te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan Fiberplast Biobased BV verschuldigd is.

6.6. Fiberplast Biobased BV is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Fiberplast Biobased BV. In het geval koper ondanks sommatie door Fiberplast Biobased BV daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te herstellen, is Fiberplast Biobased BV gerechtigd de overeenkomst bij onderhands schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens koper te vergoeden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Fiberplast Biobased BV tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Fiberplast Biobased BV zich tot levering heeft verplicht – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door Fiberplast Biobased BV geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Fiberplast Biobased BV’s eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Fiberplast Biobased BV niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Fiberplast Biobased BV zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van koper worden gebracht.

7.3 Koper is, zolang bovengenoemde vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

7.4 Fiberplast Biobased BV verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens Fiberplast Biobased BV zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Fiberplast Biobased BV, ten behoeve van andere aanspraken die Fiberplast Biobased BV op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van Fiberplast Biobased BV zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

8. Geschillen

8.1. Voor alle overeenkomsten van Fiberplast Biobased BV geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

8.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Fiberplast Biobased BV is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

8.3. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onvoorwaardelijk van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. Deze voorwaarden zijn op 22 september 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland Vestiging Leeuwarden onder dossiernummer 01117825